I write like I cum
I write like I shit
in spurts

I write like I talk
I write like I puke
in blurts

I write with little blue
smurfs
I write like I drink
with burps

I write as I intuit
I write in body fluids
I write because I’m into it